Artikelindex

Voetbalvereniging Bruse Boys hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.v. Bruse Boys  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als v.v. Bruse Boys zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door v.v. Bruse Boys  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Wedstrijdzaken;
 • Communicatie over wedstrijden en andere activiteiten van onze vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het Ledenaanmeldingsformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan v.v. Bruse Boys  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Volledig adres;
 • Telefoonnummer(s), incl. mobiele nummer;
 • E-mailadres en e-mailadres van ouder(s)/verzorger(s);
 • Geslacht;
 • Identiteitsbewijs en nationaliteit;
 • IBAN rekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door v.v. Bruse Boys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap van v.v. Bruse Boys en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Voor club-, team en wedstrijdstatistieken en voor gebruik van historische gegevens.

 


Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door v.v. Bruse Boys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan v.v. Bruse Boys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door v.v. Bruse Boys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 


Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door v.v. Bruse Boys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn, Facebook;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan v.v. Bruse Boys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door v.v. Bruse Boys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door v.v. Bruse Boys  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan v.v. Bruse Boys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door v.v. Bruse Boys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

v.v. Bruse Boys bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens v.v. Bruse Boys van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Website

Persoonlijke gegevens

We kunnen persoonlijke gegevens van Gebruikers verzamelen op verschillende manieren waaronder - maar niet gelimiteerd tot - wanneer Gebruikers onze site bezoeken, registreren op onze Site, een order plaatsen, aanmelden voor een nieuwsbrief, deelnemen aan een vragenlijst, een formulier invullen en in relatie tot andere activiteiten, diensten, features of bronnen welke we beschikbaar maken op en via onze Site. Gebruikers kunnen worden gevraagd om naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer wanneer van toepassing. Gebruikers kunnen echter onze Site anoniem bezoeken. We zullen alleen persoonlijke informatie verzamelen wanneer Gebruikers zulke informatie vrijwillig aan ons afstaan. Gebruikers kunnen altijd weigeren om persoonlijke gegevens te geven, alleen kan dit hen beperken in het gebruik van sommige site gerelateerde activiteiten.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

 • uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke;
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Niet-persoonlijke gegevens

We kunnen niet-persoonlijke gegevens verzamelen over gebruikers op elk moment dat ze interacteren met onze site. Niet-persoonlijke gegevens kan de browsernaam, het type computer of toestel en technische informatie over Gebruikers' hulpmiddelen voor de verbinding met onze site bevatten, zoals besturingssysteem en de Internet service providers en andere vergelijkbare informatie.

Web browser cookies

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. We kunnen cookies gebruiken om:

 • uw voorkeuren te registreren;
 • informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
 • uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden;
 • periodieke e-mails te verzenden;
 • de gebruikerservaring van onze site te verbeteren;
 • de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om cookies te weigeren. Echter, dit kan erin resulteren dat sommige onderdelen van de site niet correct functioneren.

Veiligheid

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Delen van persoonlijke gegevens

Wij verkopen, handelen of lenen geen persoonlijke gegevens van gebruikers naar anderen. We kunnen generieke geaggregeerde demografische informatie welke niet is te relateren aan enige persoonlijke gegevens van bezoekers en Gebruikers delen met onze partners en adverteerders voor de doelen zoals hierboven aangegeven.

Websites van derde partijen

Gebruikers kunnen advertenties en andere content op onze site vinden die verbonden zijn aan sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors en andere derde partijen. Wij hebben geen controle op de inhoud hiervan of op de links die op deze sites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die door hen worden uitgeoefend welke gelinkt zijn van en naar onze site. Bovendien kunnen deze sites en diensten, inclusief hun inhoud en links, constant veranderen. Deze sites en diensten kunnen hun eigen privacybeleid hebben. Browsen en interactie op elke andere website, inclusief de websites die een link hebben naar onze site, zijn onderhavig aan die website's eigen voorwaarden en beleid.

Veranderingen aan privacybeleid

Onze vereniging kan de informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij dat vermelden door een link op de home pagina van onze Site. We moedigen gebruikers aan om regelmatig deze pagina te bezoeken om op de hoogte te blijven hiervan. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om u van dit privacybeleid regelmatig in kennis te stellen en de wijzigingen hierop.

Acceptatie privacybeleid

Door gebruik van deze site accepteert u dit beleid. Als u niet accoord gaat met dit beleid, maak dan aub geen gebruik van onze site.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierna vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met voetbalvereniging Bruse Boys.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

v.v. Bruse Boys

Nijverheidsweg 25

4311 RT Bruinisse

0111-482089

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over communicatie per e-mail of post

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van onze vereniging, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat eveneens laten weten op het hierboven vermelde adres.

 

 

Laat een reactie achter op dit bericht.